مراحل دفاع از رساله دکتری و فرم های آن
 رديفمسئول انجام
ملاحضات 
 1
 دانشجو با هماهنگي
استاد راهنما 
 تكميل فرم هاي " اعلام امادگي دانشجو براي دفاع از رساله " و " خلاصه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان دكتري " و تحويل آن به آموزش تحصيلات تكميلي
 2
كارشناس تحصيلات تكميلي 
 بررسي شرايط اوليه لازم براي دفاع از رساله و تحويل مدارك به مدير گروه
 3 مدير گروه درخواست به معاون آموزشي براي تشكيل كميته تحصيلات تكميلي دانشكده
 4 معاون آموزشي طرح درخواست دفاع از رساله در كميته تحصيلات تكميلي دانشكده به منظور بررسي شرايط لازم مطابق با دستورالعمل اجرايي دوره دكتري و انتخاب داوران
 5 مدير گروه
 ارسال رساله و فرم " داوري اوليه رساله دكتري " به داوران منتخب به منظور ارزيابي اوليه
(دريافت پاسخ كتبي مثبت حداقل 3 داور از 4 داور منتخب براي انجام مراحل بعد الزامي ميباشد.) 
 6 مدير گروه
 طرح موضوع در شوراي گروه به منظور بررسي رساله و ارزيابي دريافتي از داوران
- تحويل مدارك به معاون آموزشي دانشكده
 7 معاون آموزشي طرح موضوع در شوراي آموزشي دانشكده به منظور تأييد نظرات كميته تحصيلات تكميلي دانشكده و شوراي گروه مربوطه و همينطور معرفي نماينده  تحصيلات تكميلي دانشگاه   
 8 كارشناس تحصيلات تكميلي ارسال فرم هاي " 9 الف " و " ب " به همراه فرم " خلاصه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي " و مقالات مستخرج از رساله به تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت صدور مجوز دفاع
 9 دانشجو
 تحويل فرم تكميل شده " هماهنگي جهت برگزاري جلسه دفاع از پيشهناديه رساله دكتري " به آموزش تحصيلات تكميلي
تذكر : حداقل يك ماه قبل از جلسه دفاع تحويل رساله به استاد ممتحن الزامي ميباشد. 
 10 دانشجو تحويل فرم تكميل شده " اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از رساله " به آموزش تحصيلات تكميلي و كارشناس وب سايت دانشكده 
 11
 كارشناس وب سايت دانشكده  
 ثبت اطلاعات و اكهي جلسه دفاع در وب سايت دانشكده
 12 كارشناس تحصيلات تكميلي
 تهيه دعوت نامه اساتيد و تحويل به دانشجو
  توجه : مدت زمان لازم براي طي مراحل فوق در صورت تأييد در تمامي شوراها / كميته‌ي مربوطه در حدود 40 روز كاري است. 
تاریخ به روز رسانی:
1396/05/13
تعداد بازدید:
6144
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.