کتاب‌های چاپ شده
کتاب های چاپ شده توسط اعضا هیات علمی گروه هسته‌ای  دانشکده فیزیک
 

مکانیک کوانتومی 1

نویسنده: دکتر سید فرهاد مسعودی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سال انتشار: 1394

آموزش ابزار مونت کارلو Geant4

نویسندگان: دکتر فائزه رحمانی

مهندس محمدتقی بطیار

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سال انتشار: 1398 (چاپ دوم)