فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 19 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
scan0012.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: واعظ زاده
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فیزیک ماده چگال
پست الکترونیک : mehdi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mehdi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
majid-vaez.jpg نام : مجيد
نام خانوادگی: واعظ زاده
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : majid(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/majid
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
004.jpg نام : هادی
نام خانوادگی: هدایتی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: نجوم و اختر فیزیک
پست الکترونیک : hadi.hedayati(at-sign)gmail.com
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/NHedayati
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
mahdi.JPG نام : مهدی
نام خانوادگی: مشکوری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: نانو فیزیک
پست الکترونیک : mahdi.mashkoori[at]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
pic.jpg نام : سید فرهاد
نام خانوادگی: مسعودی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: هسته ای کاربردی
پست الکترونیک : masoudi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/masoudi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
03.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: صمدپور
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: نانو فیزیک
پست الکترونیک : samadpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/samadpour
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
sedaghati2.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: صداقتی زاده
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: هسته ای کاربردی
پست الکترونیک : sedaghatizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sedaghatizadeh
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
saleh.jpg نام : سید محسن
نام خانوادگی: صالح کوتاهی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: هسته ای کاربردی
پست الکترونیک : salehkoutahi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/salehkoutahi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
f158b837-92df-4b15-8e9a-74df3de79808.jfif نام : محمد حسین
نام خانوادگی: ژولیده حقیقی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: نجوم و اختر فیزیک
پست الکترونیک : zhoolideh@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
photo_2017-10-18_14-00-35.jpg نام : فاطمه
نام خانوادگی: رضایی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: اپتیک-لیزر
پست الکترونیک : fatemehrezaei ( at sign ) kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
1617390756.jpg نام : فاطمه سادات
نام خانوادگی: رسولی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: هسته ای کاربردی
پست الکترونیک : rasouli(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
9.jpg نام : فائزه
نام خانوادگی: رحماني
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: هسته اي كاربردي
پست الکترونیک : frahmani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
harz2.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: رادین
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: هسته ای
پست الکترونیک : radin(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/harzchi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
hamzehpoor.JPG نام : حسين
نام خانوادگی: حمزه پور
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : hamzehpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hamzehpour
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
hatami.jpg نام : محمد محسن
نام خانوادگی: حاتمی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: پلاسما
پست الکترونیک : m_hatami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hatami
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Dr jafari.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: جعفري
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : jafari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/jafari
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
ax.jpg نام : جواد
نام خانوادگی: تقی زاده فیروزجایی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: گرانش و کیهان شناسی
پست الکترونیک : firouzjaee(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/firouzjaee
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
afzali.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: افضلي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : afzali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/afzali/
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
afzalzadeh.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: افضل زاده
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : afzalzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/afzalzadeh
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
<<   <  1  >   >>