فرم های دکتری
 فرم ها
فرم شركت در امتحان جامع جديد 
 
فرم موافقت با امتحان جامع دكتري 
 
فرم اعلام مشروح امتحان جامع دكتري 
 
فرم اعلام نتيجه امتحان جامع دكتري 
 
فرم نتيجه عدم قبولي در اولين امتحان جامع دكتري 
 
فرم دعوتنامه جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري 
 
فرم صورتجلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري 
 
فرم تاييد اصلاحات پيشنهاديه رساله دكتري 
 

 درخواست طرح وضعيت در شوراي دانشكده

 

 فرم استفاده از فرصت مطالعاتي كوتاه مدت دانشجويان دكتري

 

 فرم اعلام نمره سمينار دوره دكتري

 
 فرم تقاضاي انصراف ار تحصيل دانشجويان دكتري 

 فرم آگهي دفاع رساله دكتري

 
 فرم برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دكتري  

 فرم پيشنهاد عنوان رساله دكتري براي طرح در شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

 

 فرم تعيين استاد راهنما

 

 فرم داوري اوليه رساله دكتري

  

 فرم درخواست برگزاري جلسه دفاع رساله

  

 فرم درخواست حذف اضطراري درس

  
 درخواست تكميل مدارك پرونده آموزشي فارغ التحصيلي دكتري 

 فرم درخواست صدور كارت المثني

  
 پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي دكتري 

 فرم درخواست مرخصي تحصيلي با احتساب

  

 فرم شماره 8 - فرم گزارش پيشرفت كاردانشجو به استادراهنما

 
فرم گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دكتري بورسيه وزارت علوم  
فرم معرفي درس به صورت مهمان ترمي براي ساير دانشگاه ها  
 فرم وضعيت آموزشي و پژوهشي دانشجويان دكتري جهت ارسال رساله به تحصيلات تكميلي دانشكده  
فرم درخواست برگزاري جلسه دفاع از رساله دكتري ( جديد) بجاي فرم هاي الف و ب
  
 فرم سمينار يك دانشجويان دكترا
 
 
 فرم سمينار دو دانشجويان دكترا
 
صورتجلسه ارايه سمينار دانشجويان دكتري
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/09
تعداد بازدید:
6978