فرمهای کارشناسی ارشد 2

مراحل تحصیل

عنوان فرم

فرمت WORD

فرمت PDF

پذیرش

درخواست بهره مندی از آموزش رایگان

4001

4001

تعهد دانش آموختگی

4002

4002

تعهد پرداخت شهریه

4003

4003

تعهدنامه شاغلین آموزش و پرورش

4004

4004

آموزش

تعریف دروس جبرانی

4101

4101

درخواست اخذ تکدرس به صورت میهمان

4103

4103

معرفی میهمان ترمی به سایر دانشگاه ها

4104

4104

درخواست اخذ تکدرس به صورت میهمان(درون دانشگاهی)

4105

4105

درخواست طرح وضعیت در شورای دانشکده

4109

4109

پژوهش

تأیید موضوع سمینار کارشناسی­ارشد

4201

4201

اعلام نمره سمینار کارشناسی­ارشد

4202

4202

فرم تعیین استاد راهنما و عنوان پایان­نامه کارشناسی­ارشد

4203

4203

دعوت به همکاری استاد مشاور پایان­نامه

4204

4204

پیشنهاد عنوان پایان­نامه

4205

4205

اعلام تصویب پایان­نامه کارشناسی­ارشد

4206

4206

گزارش پیشرفت کار پایان­نامه کارشناسی­ارشد

4207

4207

درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان­نامه کارشناسی­ارشد

4208

4208

هماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاعیه

4209

4209

دعوت نامه جلسه دفاع از پایان­نامه کارشناسی­ارشد

4210

4210

حق طبع و نشر مالکیت نتایج پایان­نامه کارشناسی­ارشد

4211

4211

صورتجلسه دفاع از پایان­نامه کارشناسی­ارشد

4212

4212

فرم اصلاحات پایان­نامه

1-4212

1-4212

فرم اتمام اصلاحات پایان­نامه کارشناسی­ارشد

2-4212

2-4212

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی­ارشد(دفاع مجدد)

3-4212

3-4212

تأییدیه هیأت داوران

4213

4213

اظهارنامه دانشجو

4214

4214

فراغت

تعیین وضعیت دانشجو جهت قطع خدمات دانشجویی کارشناسی­ارشد

4301

4301

احراز شرایط دانش­آموختگی کارشناسی­ارشد

4302

4302

درخواست تکمیل مدارک پرونده آموزشی دانش­آموختگی کارشناسی­ارشد (آموزشی-پژوهشی)

4303

4303

اعلام دانش­آموختگی و ارسال پرونده کارشناسی­ارشد

4304

4304

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/25
تعداد بازدید:
4610